Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING (29.10.2014)

Personuppgiftslagen (523/99) 10§

Registeransvarig

Det teckenspråkiga biblioteket upprätthåller registret över registrerade användares/kunders e-postadresser på adressen Finlands Dövas Förbund rf, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors, tel. 09-58031

Registerärenden

Riitta Vivolin-Karén, Teckenspråkiga biblioteket / Finlands Dövas Förbund rf, PB 57, 00401 Helsingfors

Registrets namn

Användare/kunder som registrerat sig i det teckenspråkiga biblioteket.

Registrets användningsändamål

Registret används för det teckenspråkiga bibliotekets kundrelationer. Registeruppgifterna kan användas  för kommunikation och förmedling av information som gäller det teckenspråkiga biblioteket.

Registrets datainnehåll

E-postadresser.

Registrets regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna samlas in genom ett elektroniskt formulär som användaren/kunden fyller i när hen registrerar sig som det teckenspråkiga bibliotekets användare/kund. Registrering krävs om användaren/kunden vill kommentera videor som ingår i bibliotekets material. Registrering krävs inte för den som endast vill titta på videor utan att kommentera dem.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter

De registrerade uppgifterna, dvs. e-postadresserna, överlämnas inte till utomstående.

Korrigering och avlägsnande av uppgifter

Den registeransvariga korrigerar, avlägsnar eller kompletterar felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter i registret på eget initiativ eller på den registrerades begäran.

Registerskydd

Endast personer som genom sitt arbete har rättigheter och lösenord som krävs för användning av det teckenspråkiga bibliotekets register har tillgång till registret. Registret är skyddat genom personliga användarnamn och lösenord. De som använder registret har tystnadsplikt. Material som rör datasystemet är inlåst.

Förbudsrätt

Användaren/kunden har rätt att förbjuda överlämnande och hantering av hens uppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktförsäljning.  Dessutom har det teckenspråkiga biblioteket förbundit sig att inte överlämna e-postadresser till tredje part.

Granskningsrätt

Registrerade personer har rätt att granska vilka uppgifter om dem som finns i registret. Begäran om granskning lämnas skriftligt till Finlands Dövas Förbund.