Teckenspråkiga bibliotekets användarvillkor

Beskrivning av tjänsten

Dessa användarvillkor tillämpas för användning av det teckenspråkiga biblioteket, som administreras av Finlands Dövas Förbund. Användaren/kunden förbinder sig att använda det teckenspråkiga bibliotekets tjänster i enlighet med lag och god sed och dessa användarvillkor.

Det teckenspråkiga bibliotekets material

Det teckenspråkiga bibliotekets material består av videoinspelningar, och av material som hör ihop med videorna, som är producerade av Finlands Dövas Förbund eller som Finlands Dövas Förbund har användarrätt till eller som på nätet står fritt till allas förfogande. Det framgår tydligt vilket material som är producerat av andra genom att man skapat länkar till detta material från det teckenspråkiga bibliotekets sidor.  Användare som går vidare till material som är producerat av andra ska bekanta sig med och godkänna eventuella användarvillkor som gäller ifrågavarande material.

Användarrätt för material som publiceras av det teckenspråkiga biblioteket

Det teckenspråkiga bibliotekets material är till alla delar skyddat av lagarna om upphovsrätt. Användaren/kunden har rätt att till sin dator ladda ned eller skriva ut endast sådant material för vilket anges att nedladdning och/eller utskrift är tillåten. Användaren/kunden får inte ladda ned eller skriva ut sådant material för vilket saknas omnämnande om att det är tillåtet att ladda ned eller skriva ut.

Användaren/kunden får dela det teckenspråkiga bibliotekets material men i samband med delningen måste källan anges (Källa: www.viittomakielinenkirjasto.fi eller www.teckensprakigabiblioteket.fi). Material får inte delas eller användas i kommersiella syften