Användarvänligheten av kommunernas teckenspråkiga webbtexter samt webbtexter tolkade till teckenspråk

Myndigheterna har vaknat till att producera webbikommunikation på teckenspråk. Men hurdan är välgjord teckenspråkig webbkommunikation? Ulla Sivunen granskade i sin pro gradu -uppsats användares erfarenheter av användarvänlighet av kommuners teckenspråkiga webbtexter samt texter tolkade till…

Läs allt

Se hela serien​

Rytmen i ett teckenspråkigt samtal då man kör i korsning

Kesto: 21:00

Maarit Widberg-Palo har i sin Pro Gradu-avhandling forskat i hur teckenspråks används och rytmen på språket då man kör i en korsning. I videon berättar Widberg-Palo om sin forskningsmetod och om resultaten. Avhandlingen kan läsas...

Föreningarna betraktade med unga ögon

Kesto: 15:00

Antti Kronqvist gjorde för sin pro gradu-uppsats en undersökning om ungdomars syn på och erfarenheter av dövas föreningar. I det här programmet redogör han i stora drag för studien. Pro gradu-arbetet finns att läsa på...

Utbildningspolitiska texter och teckenspråkiga

Kesto: 14:20

Arttu Liikamaas pro gradu-uppsats handlar om hörselskadade och teckenspråksbrukare i utbildningspolitiska texter i Finland (Kuulovammaiset ja viittomakielen käyttäjät Suomen koulutuspoliittisissa teksteissä). I programmet berättar Liikamaa om vilka resultat hans utredning gav. Pro gradu-avhandlingen finns att...