Grammatikaliska bindningssätt i två saktexter på finskt teckenspråk

Saara Lautala har i sin avhandling pro gradu från 2012 utrett det finska teckenspråkets grammatikaliska bindningssätt. Vad betyder referentiell bindning, vad betyder substitution och ellips? I den här videon redogör Lautala för sina forskningsresultat och…

Läs allt

Se hela serien​

Döva tolkar och tolkningsmetoder

Kesto: 23:00

Vad gör en döv tolk? Hurdan är den döva tolkens arbetssituation? Vilka tolkningsmetoder bör tolken bemästra? Markus Aro och Tomas Uusimäki utredde dessa frågor i sitt examensarbete för högre yrkeshögskoleexamen. I det här programmet berättar...

Rytmen i ett teckenspråkigt samtal då man kör i korsning

Kesto: 21:00

Maarit Widberg-Palo har i sin Pro Gradu-avhandling forskat i hur teckenspråks används och rytmen på språket då man kör i en korsning. I videon berättar Widberg-Palo om sin forskningsmetod och om resultaten. Avhandlingen kan läsas...

Föreningarna betraktade med unga ögon

Kesto: 15:00

Antti Kronqvist gjorde för sin pro gradu-uppsats en undersökning om ungdomars syn på och erfarenheter av dövas föreningar. I det här programmet redogör han i stora drag för studien. Pro gradu-arbetet finns att läsa på...

Utbildningspolitiska texter och teckenspråkiga

Kesto: 14:20

Arttu Liikamaas pro gradu-uppsats handlar om hörselskadade och teckenspråksbrukare i utbildningspolitiska texter i Finland (Kuulovammaiset ja viittomakielen käyttäjät Suomen koulutuspoliittisissa teksteissä). I programmet berättar Liikamaa om vilka resultat hans utredning gav. Pro gradu-avhandlingen finns att...