Finlands Dövas Förbunds första tider

Finlands Dövas Förbund grundades år 1905. Förbundets hundraåriga verksamhet firades genom en budkavle från förening till förening, en appell som sedan överlämnades till republikens president och riksdagen. I programmet berättar vi om förbundets första år,…

Läs allt

Se hela serien​

Förtrycksperioden på 1920-talet

Kesto: 32:00

Programmet handlar om dövas situation på 1920-talet. Då emigrerade även döva till Amerika. Årtiondet innebar också en förtrycksperiod: äktenskap mellan döva förbjöds 1929 och man började sterilisera dem. I programmet besöker vi Borgå Nejdens Döva...

Döva och teckenspråket på 2000-talet

Kesto: 31:00

Finlands Dövas Förbund firade sitt 100-årsjubileum år 2005. Hur såg världen ut då, i teckenspråkigas ögon? Vilka frågor dryftades? Hur såg framtiden ut? Har det man tänkte sig uppfyllts?  Svaren får du i det här...

Döva på 1970-talet: Skolan och dövmedvetenheten

Kesto: 38:36

Vilken var inställningen till teckenspråket på 1970-talet? Hurdan undervisning fick döva? Hur var det med dövmedvetenheten? Hur märktes teknikens utveckling i dövas liv? Svaret på de här och många andra frågor får du i det...

Döva på 1960-talet: Dövkonsulenterna – sin tids tusenkonstnärer

Kesto: 28:00

Många förändringar inträdde på 1960-talet för dövas och teckenspråkets del: de första teckenspråkiga tv-sändningarna sändes påsken 1962, de första dövkonsulenterna (numera habiliteringssekreterare) inledde sitt arbete och år 1968 fick Finland sin första döva student. 1960-talet...

Döva på 1950-talet: Ungdomarna och kulturen

Kesto: 33:15

Synen på döva och teckenspråket började förändras på 1950-talet. Finlands dövstumförbund bytte namn till Finlands Dövas Förbund år 1950. Döva grundade frejdigt egna företag samtidigt som folket började återhämta sig efter kriget. Också ungdomskulturen uppstod....

Döva på 1940-talet: Krigstiden

Kesto: 33:48

Programmet handlar om dövas liv i Finland på 1940-talet. Årtiondet präglades av det krig som utkämpades i Europa. Barn, också döva barn, skickades i säkerhet till Sverige. Dövföreningarnas roll som informationsförmedlare förstärktes. Döva deltog i...

Döva på 1930-talet: Utkomst och utbildning

Kesto: 33:46

Programmet handlar om dövas liv i Finland på 1930-talet. Döva betraktades som handikappade men man ansåg att de ändå kunde leva ett självständigt liv. Början av 1930-talet präglades av depressionen och många döva miste sitt...